Regulamin szkoleń Soltec

I. ORGANIZATOR SZKOLENIA

Organizatorem szkoleń jest firma Soltec sp. z o.o. (Organizator) z siedzibą w Warszawie przy ulicy Wólczyńskiej 133, bud. 6 lok. 218 działająca na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000789029.

II. UCZESTNIK SZKOLENIA

Uczestnikiem szkolenia z organizowanego przez Organizatora, jest każda osoba, której udział w szkoleniu został zgłoszony na formularzu zgłoszeniowym Organizatora. Osoba lub osoby zgłaszające udział w szkoleniu przekazując Organizatorowi formularz zgłoszeniowy potwierdzają, że są w pełni upoważnione do reprezentacji kontrahenta w zakresie nabycia szkolenia u Organizatora.

III. OFERTA SZKOLENIA

Zakres i program szkolenia, jego termin oraz cena określone są w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na stronie www.soltec.pl Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych uczestników.

IV. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU – UMOWA

Zgłoszenia udziału w szkoleniu dokonuje się przesyłając do Organizatora formularz zgłoszeniowy. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia; liczy się data wpływu formularza zgłoszeniowego do Organizatora. Po upływie tego terminu można zgłosić swój udział za pomocą formularza zgłoszeniowego pod warunkiem jednoczesnego telefonicznego uzgodnienia z Organizatorem. Zgłoszenie udziału w szkoleniu w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem stanowi zawarcie umowy z Organizatorem i jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w pkt V i VI Regulaminu.

V. REZYGNACJA Z UDZIAŁU – ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Uczestnik, który zawarł umowę o szkolenie może od niej odstąpić bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia odbywania się szkolenia. W takim przypadku, Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie. Rezygnacja z udziału w szkoleniu złożona w terminie późniejszym lub nieobecność zgłoszonej osoby na szkoleniu nie zwalnia z obowiązku zapłaty całości ceny za szkolenie. W przypadku, gdy szkolenie – za zgodą uczestnika – rozpoczyna się przed upływem 10 dni od daty zawarcia umowy Uczestnikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy. Obowiązująca jest pisemna forma rezygnacji z udziału w szkoleniu.

W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy należy dostarczyć osobiście lub przesłać stosowne oświadczenie e-mailem do Organizatora pod adres: szkolenia@soltec.pl. Nie dokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z odstąpieniem od Umowy (rezygnacją ze szkolenia).

VI. ZMIANA TERMINU SZKOLENIA

W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować – do wyboru – nowy termin szkolenia lub zwrot 100% opłaty za szkolenie.

Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Uczestnika, w tym kosztów dojazdu, pobytu oraz innych.

VII. CENA SZKOLENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI

Podane ceny szkolenia są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT (23%).

Cena szkolenia obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, serwis kawowy oraz lunch.

 

Każdy uczestnik zobowiązany jest do dokonania wpłaty w wysokości 100 % ceny szkolenia w terminie nie późniejszym niż 3 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. W szczególnych przypadkach Organizator może udzielić zgody na inny termin zapłaty za szkolenie. Wpłatę uiszcza się na rachunek bankowy Organizatora – numer rachunku jest zamieszczony w formularzu zgłoszeniowym oraz w mailu potwierdzającym zgłoszenie do udziału w szkoleniu. W przypadku szkoleń zamkniętych realizowanych na zamówienie firm i instytucji zapłata za szkolenie następuje w terminie wynikającym z umowy/porozumienia z Zamawiającym.

VII PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Uczestnik akceptując warunki Regulaminu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez Soltec sp. z o.o. s.k. w Warszawie swoich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia szkoleń zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.97 nr 133 poz. 883).

XII. ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH

1. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych np. dyktafonów, mp3, telefonów, kamer, bez zgody prowadzącego i Organizatora, pod groźbą usunięcia z zajęć. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu zapłaty za szkolenie.

2. Materiały szkoleniowe, które uczestnik otrzymuje podczas szkolenia, wręczane są na potrzeby szkolenia i nie mogą być rozpowszechnianie w innych celach.

4. Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nieprzeszkadzanie pozostałym uczestnikom szkolenia i prowadzącemu