REGULAMIN B2B


(dedykowany jest wyłącznie do Partnerów Handlowych w tym Przedsiębiorców z wyłączeniem  Konsumentów)POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem usprawnienia współpracy pomiędzy klientem, a Soltec sp. z o.o. sp. k. jako Sprzedawcą, wprowadzono do użytku platformę wspierającą proces dokonywania zamówień. Niniejsza platforma ma na celu ułatwienie dokonywania zakupu towarów oraz wsparcie procesu zakupowego, a dedykowana jest klientom dokonującym zakupów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Celem wprowadzenia niniejszego regulaminu jest określenie warunków sprzedaży towarów oferowanych przez Soltec sp. z o.o. Sp. k. za pośrednictwem platformy zakupowej B2B.

2. Podmiotem prowadzącym platformę B2B sklep.soltec.pl jest Soltec sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-919, przy ul. Wólczyńskiej 133, KRS: 0000789029, NIP: 5242567894, REGON: 146317092, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla którego Sądem Rejestrowym jest Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwany dalej SOLTEC lub „Sprzedawcą”.


DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Sprzedawca lub SOLTEC – właściciel platformy B2B - Soltec sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Warszawie, kod pocztowy 01-919, przy ul. Wólczyńskiej 133, KRS: 0000789029, NIP5242567894, REGON: 146317092, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, dla którego Sądem Rejestrowym jest Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Platforma B2B lub Sklep – internetowa platforma sprzedażowa B2B dostępna pod adresem sklep.soltec.pl, której właścicielem i zarządcą jest SOLTEC.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą rejestrowaną w bazie elektronicznego systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy też elektronicznego systemu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji.

Klient – Przedsiębiorca, który zarejestrował się na platformie B2B sklep.soltec.pl z użyciem unikalnego hasła i loginu.

Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m. in. zarządzać danymi osobowymi, otrzymywać powiadomienia o zmianie statusu Zamówienia, kontrolować i zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień.

Login Klienta (Login) – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta podczas procesu Rejestracji, będący jednocześnie adresem email Klienta.

Rejestracja – jednorazowa dowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Soltec na stronie internetowej Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Soltec, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Platformy B2B określające rodzaj, liczbę i cenę towarów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

Adres zamówienia – adres na jaki ma być dostarczone zamówienie,  którym może być adres siedziby Klienta albo inny adres, w tym adres końcowego odbiorcy (klienta Klienta).

Dane Osobowe - oznacza informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Okres Współpracy/Współpraca – czas przez jaki zarejestrowany Klient będzie czynnym użytkownikiem Platformy B2B i będzie dokonywał zamówień.


WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową, która zapewnia obsługę plików cookies.

2. Korzystanie z platformy B2B i składanie zamówień jest dostępne wyłącznie za pośrednictwem Konta Klienta. Aby dokonać zakupów w Sklepie należy dokonać rejestracji (wypełnić formularz rejestracyjny w panelu rejestracyjnym). Warunkiem rejestracji i założenia Konta Klienta jest wpisanie podmiotu gospodarczego do bazy elektronicznego systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), czy też do bazy elektronicznego systemu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). W przypadku, kiedy żaden z tych warunków nie będzie spełniony, SOLTEC odmawia rejestracji Przedsiębiorcy. W procesie rejestracji możliwe jest automatyczne pobranie danych Przedsiębiorcy z bazy elektronicznego systemu Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

3. Login i hasło do Konta ustanawiane są przy rejestracji, mają charakter poufny i nie mogą być udostępnione osobom trzecim. W przypadku udostępnienia loginu i hasła podmiotom nieuprawnionym, Kontrahent poniesie pełną odpowiedzialność za ewentualne działania tych podmiotów na platformie B2B.

4. Klient nie może przenieść Konta na inne osoby.  W przypadku udostępnienia Konta innej osobie, robi to na własne ryzyko. Nawet w przypadku jeżeli udostępnienie Konta innej osobie było niezawinione przez Klienta, o ile powstało z przyczyn nie leżących po stronie Soltec, Klient odpowiada za działania osób, które zdobyły dostęp do jego konta jak za działania własne, przede wszystkim, zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Soltec przez te osoby.

5. Klient zobowiązany jest niezwłocznie informować Soltec o każdej zmianie adresu e-mail. W przypadku braku informacji o dokonanej zmianie, wszelkie powiadomienia będą przesyłane na adres e-mail podany przy rejestracji.

6. Po zweryfikowaniu danych przez Soltec, na adres mailowy Klienta zostanie wysłana wiadomość e-mail potwierdzająca rejestrację i informujący o aktywacji konta.

7. Soltec zastrzega sobie prawo do odmowy aktywacji konta bez podania przyczyny.

8. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane przy pomocy jego Konta lub poczty elektronicznej w tym za działania wszelkich osób, które z przyczyn nie leżących po stronie Soltec uzyskały dostęp do Konta Klienta lub jego poczty elektronicznej, poprzez którą komunikuje się z Soltec.

9. W przypadku nieprzestrzegania przez Klienta zapisów regulaminu, Soltec poinformuje Klienta o możliwości zablokowania konta Klienta. Jeśli Klient nie podejmie działań mających na celu naprawienie zaistniałej sytuacji w terminie wskazanym przez Soltec, Soltec zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta.

10. Odblokowanie Konta będzie możliwe wyłącznie po złożeniu pisemnego wniosku do Soltec  zawierającego deklarację przestrzegania zapisów regulaminu. Ostateczna decyzja należeć będzie wyłącznie do Soltec, niezależnie od spełnienia ww. warunków przez Klienta.


PRODUKTY I CENNIKI

1. Platforma B2B przedstawia pełen asortyment towarów sprzedawanych przez Soltec z pełnym opisem i danymi technicznymi, ze wskazaniem czy w danej chwili, dany produkt jest dostępny oraz w jakiej cenie jest w danym momencie przez Soltec sprzedawany.

2. Soltec zastrzega sobie prawo okresowego wstrzymania lub wycofania ze sprzedaży wybranych towarów bez podawania przyczyny takich działań.

3. Podane ceny są cenami netto obowiązującymi dla Klienta. Wszelkie dodatkowe rabaty, upusty i oferty specjalne ustalane są indywidualnie i odejmowane od ceny widocznej w platformie B2B.

4. Oferowane przez Soltec produkty oraz ich ceny nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

5. Soltec zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów w dowolnym czasie bez podawania przyczyny.

6. Soltec nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność produktów.

7. Zamówienia złożone przez Klienta są wiążące w momencie ich akceptacji przez Soltec.


ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia mogą być składane przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Zamówienie może być złożone wyłącznie przez zalogowanych użytkowników z aktywnym Kontem Klienta.

3. Kontrahent ponosi odpowiedzialność za prawidłowość złożonego zamówienia – Soltec nie weryfikuje poprawności adresu do wysyłki ani doboru produktów.

4. Zamówienie może być złożone tylko poprzez dodanie kolejnych produktów do koszyka, a następnie zaakceptowanie dokonanego wyboru i zatwierdzenie zamówienia.

5. Klient odpowiada za poprawność adresu do wysyłki – w przypadku podania złego adresu lub nieodebraniu towaru, pełną odpowiedzialność ponosi Klient.

6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia na adres mailowy podany podczas rejestracji. Potwierdzenie to jest wiążące dla Klienta - nie oznacza jednak przekazania zamówienia do realizacji. Akceptacja Zamówienia przez Soltec równoznaczna z przyjęciem zamówienia do realizacji potwierdzane jest osobnym mailem, który następuje:

   a) po opłaceniu przez Klienta faktury proforma i zaksięgowaniu pełnej, prawidłowej kwoty na koncie bankowym Soltec
   b) po zaakceptowaniu zamówienia przez Soltec – w przypadku Klientów z odroczonym terminem płatności i odbierających towar za pobraniem

7. Soltec zastrzega sobie prawo do niezaakceptowania zamówienia bez podawania przyczyny. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, kiedy Klient ma przeterminowane płatności wobec Soltec lub przekroczy limit udzielonego mu przez Soltec kredytu kupieckiego. Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Soltec.

8. Zamówienie niezaakceptowane przez Soltec w ciągu kolejnych dwóch dni roboczych uznaje się za odrzucone.


DOSTAWA I ODBIÓR

1. Dostawa   Produktu   według   zamówień   Kupującego   będzie   realizowana =na adres wskazany w zamówieniu. Po indywidualnym ustaleniu z Soltec, możliwy jest też odbiór osobisty w siedzibie firmy: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa.

2. Koszty dostawy ponosi Klient. Koszt ten jest wyodrębniony w osobnej pozycji na fakturze VAT.

3. Koszty dostaw kształtują się następująco:

Paczka do 31 kg – 20 zł netto
Paczka do 31 kg pobraniowa – 25 zł netto
Paczka niestandardowa (dł. >1,7m) – 30 zł netto
Półpaleta (0,6m x 0,8m) – 90 zł netto
Europaleta (0,8m x 1,2 m) – 150 zł netto
Paleta z modułami (pełna; 1,1m x 1,7m) – 230 zł netto
Paleta z modułami + konstrukcja (profile 2,07m) – 250 zł netto

4. Klient zobowiązany jest do odebrania przesyłki od przewoźnika, co potwierdzone jest podpisem Klienta, Pracownika Klienta lub innej osoby upoważnionej na dokumencie WZ lub innym dokumencie przewoźnika dołączonym do towaru.

5. Klient dokonuje kontroli dostarczonego towaru - wszelkie braki ilościowe i jakościowe winny być zgłaszane Soltec w drodze reklamacji w terminie 2 (dwóch) dni od dnia odbioru dostawy.

6. Soltec jest zobowiązany rozpatrzyć zgłoszoną reklamację ilościową lub jakościową i poinformować Kupującego o zajętym stanowisku w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. 

7. Soltec, w przypadku stwierdzenia zasadności reklamacji, zobowiązuje się do niezwłocznego uzupełnienia braków ilościowych objętych reklamacją lub wymiany wyrobów wadliwych na taką samą ilość wyrobów wolnych od wad lub wystawienia  odpowiedniej  faktury  korygującej,  po uprzednim  porozumieniu  z Klientem.

8. Zgłoszenie reklamacji nie stanowi podstawy do wstrzymania kolejnych dostaw zamówionych przez Klienta Produktów.

9. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Soltec z tytułu rękojmi wobec Klienta zostaje wyłączona.


PŁATNOŚCI

1. Soltec wystawia faktury VAT.

2. Płatności mogą być realizowane w następujących formach:

   a) przedpłata na podane w fakturze proforma konto bankowe
   b) opłata za pobraniem, przy dostawie towaru do Klienta
   c) przelew (odroczony termin płatności)

3. Forma płatności ustalana jest indywidualnie dla każdego Klienta i może ulec zmianie w dowolnym momencie trwania współpracy – na wniosek Klienta lub decyzją Soltec.

4. Klienci nie posiadający odroczonego terminu płatności płacą w formie przedpłaty lub odbierają towar za pobraniem.

5. Klient, który w co najmniej 3 zamówieniach zakupił od Soltec towar na kwotę nie mniejszą niż 100 000 (sto tysięcy) zł w okresie ostatnich 12 miesięcy może złożyć wniosek o udzielenie kredytu kupieckiego. Soltec rozpatrzy każdy wniosek indywidualnie i zdecyduje o wysokości limitu kredytu oraz terminie płatności.

6. Soltec zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania kredytu kupieckiego oraz odroczonego terminu płatności bez podawania przyczyny.

7. Każdy Klient działający na zasadzie odroczonego terminu płatności ma warunki współpracy ustalane indywidualnie z Soltec.

8. Towar wysyłany jest zgodnie z danymi adresowymi podanymi na adres podany w formularzu składania zamówienia.

9. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Faktury wysyłane będą na adres podany w formularzu rejestracyjnym. Poprzez zaakceptowanie warunków regulaminu, Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur bez podpisu Klienta.

 
POUFNOŚĆ ORAZ TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA

1. Klient zobowiązany jest do nie ujawniania osobom trzecim informacji na temat warunków współpracy z Soltec: handlowych, finansowych, technologicznych, organizacyjnych oraz innych informacji uzyskanych w trakcie trwania współpracy.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

GWARANCJE I REKLAMACJE

1. Towary sprzedawane przez Soltec mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora.

2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji prezentowana jest na Stronie Internetowej platformy B2B.

3. W przypadku Towarów objętych gwarancją, Soltec na żądanie Klienta, po zgłoszeniu wad produktów zgodnie z procedurą serwisową (klik) będzie pośredniczył w zgłoszeniu skorzystania z uprawnień gwarancyjnych.  


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem tej umowy.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Soltec a Klientem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Soltec, chyba że co innego wynika z zawartych pomiędzy Stronami porozumień w formie pisemnej.

3. Soltec zobowiązuje się umieszczać Regulamin na Platformie B2B.

4. Warunkiem dokonywania przez Klienta zakupów poprzez platformę B2B jest akceptacja niniejszego regulaminu.

5. Regulamin może ulec zmianie. Zestawienie zmian w Regulaminie przesłane zostanie Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Dalsze korzystanie przez Klienta z platformy B2B uzależnione jest od zaakceptowania przez niego zmian w Regulaminie poprzez wysłanie pocztą elektroniczną w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zestawienia zmian w Regulaminie informacji zwrotnej potwierdzającej akceptację zmian.

7. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Soltec do realizacji przed dniem akceptacji przez Klienta zmian Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu przyjęcia zamówienia do realizacji.


KONTAKT

1. Kontakt z Soltec możliwy jest:

a. telefonicznie pod numerem: +48 22 864 89 90
b. mailowo pod adresem: sklep@soltec.pl
c. listownie i osobiście pod adresem: ul. Wólczyńska 133, 01-919 Warszawa